Zadbamy o kompleksową realizację projektu. Polega ona głównie na realizacji infrastruktury technicznej: budowa dróg, powierzchni na postawienie dźwigów, powierzchni montażowych, dróg transportowych, nowych dróg dojazdowych do obszaru budowy, itd. fundamenty wraz z uzbrojeniem (położenie fundamentu zgodnie z wytycznymi odnośnie imisji zawartymi w pozwoleniu wynikającym z dokumentacji projektowej) podłączenie do sieci i komunikacja, stacja przekaźnikowa (realizacja podłączenia sieciowego zgodnego z wymaganiami odpowiedniego dostawcy energii i utworzenie niezbędnych portów komunikacyjnych dla monitorowania, zdalnego sterowania i rozliczania dostaw energii elektrycznej) realizacja warunków dodatkowych i wymagań wynikających z Planu Ochrony Krajobrazu przejęcie wszystkich zadań projektanta obiektu, w szczególności objęcie kierownictwa na budowie monitorowanie realizacji projektu pod względem zgodności z wytycznymi odnośnie imisji zawartymi w pozwoleniu, z rysunkami wykonawczymi i specyfikacją techniczną, z obowiązującą sztuką budowlaną oraz z przepisami prawa publicznego koordynacja i zlecanie wszelkich zadań pomiarowych, kontrolnych oraz dokumentacyjnych prowadzenie dziennika budowy zgodnie z aktualnymi normami prawnymi, wypełnianiem obowiązków dokumentacyjnych i zgłoszeniowych, z dokumentacją przebiegu budowy, przy zachowaniu obowiązujących norm, przepisów, terminów realizacji i wykonanych czynności wykonanie wszystkich wynikających z rozporządzenia budowlanego zadań m.in. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz opracowanie regulaminu budowy
g Realizacja projektu
g Monitoring
Również po zakończeniu budowy dbamy o sprawne działanie urządzeń produkujących energię. Koncentrujemy się przy tym głównie na następujących obowiązkach: nadzorowanie terminów świadczeń gwarancyjnych, wypełnienia świadczeń ubezpieczeniowych, okresów konserwacyjnych i kontrolnych, sprawdzanie raportów przebiegu pracy (książeczka z czynnościami konserwacyjnymi) regularna zdalna kontrola urządzeń, aby w przypadku jakichkolwiek zakłóceń w pracy można było szybko wdrożyć konieczne środki zaradcze regularne przeprowadzanie inspekcji (wizytacje) co najmniej dwa razy w roku kontrola otoczenia lokalizacji urządzeń i wykonanie koniecznych prac (koszenie trawy, usunięcie śmieci i kontrola wizualna oraz wykonanie dokumentacji) uzgadnianie i kontrola terminów wykonywania prac konserwatorskich z producentem urządzenia, kontrola przeprowadzonych prac konserwatorskich i inspekcje kontrole napraw i likwidacji szkód (ocena szkód, dokumentacja, wdrażanie i kontrola faktur) koordynacja prac zleconych przez rzeczoznawcę podczas regularnych, okresowych kontroli stałe opracowywanie, analizowanie i dokumentowanie danych odnośnie wydajności i czasu pracy reprezentowanie interesów użytkownika urządzeń w stosunku do producenta urządzeń i operatora energii świadczenie usług doradczych związanych z funkcjonowaniem urządzenia roczne sprawozdania o stanie urządzenia, o czekających inwestycjach wynikających z niezbędnych napraw lub innych wydarzeń, a także dostępności i jakości uzyskanej wydajności Oprócz różnych programów SCADA , producenta urządzeń, używamy własnych systemów sprawozdawczości i oprogramowania niezależnego od producenta, np. ROTORsoft.
g Energia słoneczna
Pomimo, iż główna nasza działalność opiera się na wykorzystaniu energii z wiatru, zajmujemy się również innymi rodzajami pozyskiwania energii. Oprócz kogeneracji (skojarzonej gospodarki energetycznej) chodzi tu szczególnie o wykorzystanie energii słonecznej. Główne obszary to: zastosowanie termicznej energii słonecznej do podgrzewania wody użytkowej i wspomaganie centralnego ogrzewania wytwarzanie energii za pomocą fotowoltaiki Jako referencje mogą posłużyć tutaj małe urządzenia z sektora prywatnego w celu wykorzystania termicznej energii słonecznej. Projekty związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych za granicą są w fazie przygotowania.
3 < 4
Gesellschaft für rationelle Energieanwendung und Umwelttechnik
Tel. + 49 355 70 15 22 Fax: + 49 355 70 15 45
mail@prometheus-cottbus.de www.prometheus-cottbus.de
Berliner Straße 97 03046 Cottbus
3 < 4