Badania w środowisku naturalnym
2 < 3 > 4
Gesellschaft für rationelle Energieanwendung und Umwelttechnik
W aspekcie badań środowiska dla wymaganych procedur celem uzyskania pozwolenia sporządzamy ekspertyzy w różnych zakresach tematycznych: - kompleksowa ocena oddziaływania (inwestycji) na środowisko naturalne - badania świata zwierzęcego - świat roślinny - zgodność z wytycznymi dotyczącymi dyrektywy siedliskowej (FFH) - badania dotyczące człowieka i wypoczynku - obraz krajobrazu, widoczność i wizualizacja - zbilansowanie ingerencji i jej skompensowanie Badanie środowiska naturalnego jest w związku z planowaniem urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej ustawowo przewidzianym postępowaniem. Bada się przy tym wszystkie istotne dla środowiska naturalnego dobra chronione:
W szczególności dla elektrowni wiatrowych może być konieczne przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko naturalne. Kryteria decydujące są ujęte w ustawie o kompleksowej ocenie oddziaływania na środowisko naturalne.   Obowiązkiem planującego inwestycję jest przedłożenie opracowania dot. kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko naturalne, które zawiera w sobie wszystkie informacje odnośnie wymienionych powyżej dóbr chronionych. Podstawą jest inwentaryzacja poszczególnych dóbr chronionych w miejscach lokalizacji. Na końcu ustala się oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne dobra chronione.   Pomimo, że projekty dla pozyskiwania energii odnawialnej mają niewielki wpływ na dobra chronione: ziemia, woda, klimat i powietrze, to muszą być wykonane konieczne, poniżej wymienione badania (częściowo w dłuższym okresie czasu).    
W szczególności dotyczy to badań ptaków lęgowych. Badania przeprowadza się (rok lub dłużej) w miejscu inwestycji odnośnie zagrożenia ptaków (ptaki lęgowe, wędrowne i koczujące), nietoperzy i ewentualnie innych  gatunków (np. płazy i gady). Dla znajdujących się w miejscu inwestycji gatunków można zastosować szczególne przepisy o ochronie gatunku (§ 44 BNatSchG). Wyniki są opracowywane według uznanych metod i lokalnie obowiązujących kryterii oceniania. 
Ewidencja biotopów obejmuje miejsce inwestycji w zdefiniowanym obszarze wokół konkretnej lokalizacji planowanej inwestycji. Dokumentuje się stan faktyczny miejscowej flory, przy czym zasadniczą istotą ewidencji jest ujęcie w niej istniejących i będących pod ochroną obszarów w przyrodzie i krajobrazie (wg § 20 ff BNatSchG). Jeśli lokalizacja inwestycji znajduje się na obszarze lasów, to wówczas następuje ujęcie ich funkcji, które konieczne są przy składaniu wniosku o ewentualne przekształcenie terenów leśnych.  W pracach ewidencyjnych uwzględnia się również istniejące już inne obiekty.
Badania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dyrektywy siedliskowej mogą być konieczne, jeśli tereny inwestycyjne znajdują się na terenach lub w pobliżu terenów ujętych w ramach SPA (Europejskie Tereny Ochrony Ptaków) i NATURA 2000. W ramach takiego badania następuje ocena ewentualnych oddziaływań przedsięwzięcia na będące pod ochroną przestrzenie życiowe lub gatunki oraz zagrożeń mogących  z nich wyniknąć.  Dotyczy to również sytuacji, gdy takie miejsca znajdują się w pobliżu terenów inwestycyjnych  g Musi być zagwarantowane zachowanie obszaru NATURA 2000 oraz jego konieczny i niezagrożony rozwój.   Człowieka w aspekcie ochrony zdrowia trzeba postrzegać  w ścisłym związku z ochroną dóbr kultury i dóbr rzeczowych, jak również z ochroną krajobrazu.  g Bezpośrednimi oddziaływaniami, które dotyczą człowieka są sprawy związane z ochroną przed imisją (imisja dżwięku i periodyczny rzut cienia). Tutaj na bazie ekspertyz w miejscach lokalizacji jest możliwa objektywna ocena. Odnośnie występowania dóbr kulturalnych i rzeczowych będących pod ochroną można się powołać na informacje lokalnych urzędów, które się tymi sprawami zajmują.   Inwestycja związana z wykorzystaniem energii wiatru ma duży wpływ na obraz krajobrazu. W szczególności będący w bezpośrednim związku z człowiekiem walor rekreacyjny krajobrazu jest sam w sobie zależny od krajobrazu, jak  również od subiektywnego odczucia człowieka.    
W ramach studium krajobrazowego w związku z przedsięwzięciem budowy elektrowni wiatrowych dokonuje się prób objektywizowania  oceny wpływu przedsięwzięcia. Wizualizacja jest to  badanie wpływu elektrowni wiatrowych na krajobraz tzn. z których miejsc w okolicy ewentualnie istniejące i planowane elektrownie wiatrowe mogą być widoczne dla obserwatora.   Przy pomocy specjalnego oprogramowania z zastosowaniem odpowiednich modeli orografii, zabudowy i pokrywy roślinnej można określić z jakich miejsc inwestycja jest widoczna. Obliczenie stanu faktycznego i dalsze obliczenie z uwzględnieniem planowanej inwestycji pozwalają na wyciągnięcie wniosków w kwestii zmiany zakresów widoczności w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Zdjęcia z boku przedstawiają wpływ nowo planowanej elektrowni wiatrowej na obszary w otoczeniu miejsca lokalizacji, z których elektrownie wiatrowe są widoczne przed i po realizacji przedsięwzięcia.
Chętnie dokonamy wizualizacji Państwa inwestycji i otoczenia Skontaktuj się z nami!
Za pomocą wizualizacji projektu można stworzyć obiektywną podstawę, która stanowi cenne narzędzie do zilustrowania zbliżonego do rzeczywistego wpływu projektu na wcześniej wybrane osie widokowe. Podstawę do tego stanowią zdjęcia zrobione z wybranych osi widokowych w kierunku miejsca usytuowania projektu. Osie widokowe powinny znajdować się w takich obszarach, z których możliwy jest kontakt wzrokowy z projektem. Używamy do tego moduł programu Visual Software WindPro w wersji aktualnej. W odniesieniu do oceny oddziaływania np. turbin wiatrowych na krajobraz nie można  wykluczyć elementów subiektywnych. Zawsze będą różne opinie indywidualnego widza. Przeprowadzona z różnych osi widokowych wizualizacja może przyczynić się do stworzenia obiektywnej podstawy oceny. Widzowi zostanie umożliwione dokonanie bezpośredniego porównania „przed”  < > „po”. Również dla Państwa projektu chętnie stworzymy wizualizację przedsięwzięcia.
Plan Ochrony Krajobrazu przedstawia, wychodząc od analizy stanu aktualnego, wpływ projektu na przyrodę i krajobraz. Służy on jako specjalistyczny plan wdrożenia zasad ochrony środowiska zgodny z § 15 ustawy o ochronie środowiska. Dla Państwa projektu, stworzymy Plan Ochrony Krajobrazu obejmujący co najmniej: uwzględnienie obecnie istniejących dóbr chronionych na obszarze projektu zbadanie wpływów przedsięwzięcia związanych z budową, infrastrukturą i użytkowaniem projektu (analiza konfliktu) opracowanie środków zapobiegawczych, łagodzących, kompensujących i alternatywnych zbilansowanie ingerencji i jej skompensowanie Wyjaśnimy wszystkie wątpliwości związane z rzeczowym zabezpieczeniem Państwa przedsięwzięcia przy pomocy Planu Ochrony Krajobrazu. W przypadku projektów zaplanowanych na obszarze lasu, zatroszczymy się o wszystkie sprawy związane z ewentualnym koniecznym przekształceniem lasu. Oczywiście uwzględnimy szczególne zalecenia, wskazania i przepisy prawne poszczególnych krajów związkowych RFN.
Tel. + 49 355 70 15 22 Fax: + 49 355 70 15 45
mail@prometheus-cottbus.de www.prometheus-cottbus.de
Berliner Straße 97 03046 Cottbus
2 < 3 > 4