1 <  2  > 3
Gesellschaft für rationelle Energieanwendung und Umwelttechnik
g Ochrona przed hałasem
W szczególności w związku z budową elektrowni wiatrowych konieczna jest ocena wartości hałasu występującego w otoczeniu wybranych miejsc w szczególności, czy są one dotrzymane w odniesieniu do Federalnej Ustawy Kontroli Zanieczyszczeń  (wytyczne techniczne w zakresie ochrony przed hałasem):
Prognoza ochrony przed hałasem bazuje na tych wartościach. Uwzględnia ona między innymi wytyczne techniczne w zakresie ochrony przed hałasem, normy DIN/ISO 9613-2, DIN EN 50376 i ewentualnie uregulowania i rozporządzenia dot. poszczególnych krajów związkowych Obliczenie rozprzestrzeniania się dżwięku następuje przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. Opracowany raport zawiera następujące informacje:
- objaśnienia metod obliczania rozprzestrzeniania się dźwięku i opis istotnych elementów oddziaływujących - weryfikacja lokalizacji z ujęciem istotnych miejsc imisji i opis otoczenia - opis stosunków topograficznych w otoczeniu miejsca lokalizacji - zbadanie wstępnego obciążenia hałasem spowodowanego przez elektrownie wiatrowe lub inne źródła emisji - opis bazy danych, która jest podstawą przy obliczaniu imisji - ustalenie wstępnego, dodatkowego i całkowitego obciążenia hałasem w poszczególnych miejscach imisji - ocena dopuszczalnych wartości na podstawie wytycznych w zakresie ochrony przed hałasem - ustalenie jakości prognozy (przy wystąpieniu utrudnień) - przedstawienie izofon (linie o takich samych  wartościach imisji) na mapie topograficznej - przekroczenia dopuszczalnych wartości
Podczas eksploatacji elektrowni wiatrowych w wyniku obrotów rotora występuje w otoczeniu elektrowni wiatrowej regularny rzut cienia. Badania wykazały, że w wyniku dłuższego oddziaływania tego zjawiska mogą wystąpić sytuacje stresowe. Dlatego ten aspekt powinien być uwzględniony w fazie planowania, a obliczenia w prognozie powinny wykazać jego oczekiwany wpływ. Zalecenia komisji krajów związkowych w tym zakresie dopuszczają następujące wartości:
W prognozie rzutu cienia ujęte są czasy, dla których w wybranych miejscach zamieszkania i pracy w otoczeniu  (receptory cienia) może być określony regularny rzut cienia.  Zasadniczo obliczenie może bazować na dwóch różnych metodach: Określenie astronomicznego maksymalnego możliwego czasu zacienienia - worst-case jest najbardziej niekorzystnym możliwym przypadkiem. Określenie prawdopodobnego meteorologicznego czasu zacienienia - w odniesieniu do wartości statystycznych światła słonecznego i potencjału wiatru  oblicza się prawdopodobny meteorologiczny czas zacienienia. Obliczenie czasów periodycznego rzutu cienia następuje przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. Opracowany raport zawiera następujące informacje:  
- objaśnienia metody obliczania rzutu cienia i opis istotnych czynników - weryfikacja lokalizacji z ujęciem istotnych miejsc imisji i opis otoczenia - opis stosunków topograficznych w otoczeniu miejsca lokalizacji - zbadanie wstępnego obciążenia cieniem spowodowanego przez inne elektrownie wiatrowe  - obliczenie liczby dni z rzutem cienia, jak również czas trwania rzutu cienia w ciągu dnia i roku - ustalenie wstępnego, dodatkowego i całkowitego obciążenia cieniem w poszczególnych receptorach cienia - ocena dopuszczalnych wartości na podstawie wytycznych komisji krajów związkowych w zakresie ochrony przed imisją  - szczegółowa dokumentacja uzyskanych czasów (w tabelach i graficznie) - przedstawienie na mapie topograficznej linii o takim samym czasie trwania rzutu cienia - propozycja podjęcia środków zaradczych w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości
Tel. + 49 355 70 15 22 Fax: + 49 355 70 15 45
mail@prometheus-cottbus.de www.prometheus-cottbus.de
Berliner Straße 97 03046 Cottbus
1 <  2  > 3