PROMETHEUS GmbH GmbH zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem (budowa i eksploatacja urządzeń) innowacyjnych kompletnych i częściowych rozwiązań w zakresie - wykorzystania odnawialnych źródeł energii, - zastosowania innowacyjnych urządzeń do produkcji energii oraz - zastosowania ekologii i energooszczędności w budownictwie. Poza fachowym, technicznym i wspartym naukowo doradztwem w tych dziedzinach wykonujemy prognozy, ekspertyzy i opracowania, jak również realizujemy planowanie i koordynujemy prace projektowe. Dotychczas uczestniczyliśmy w pracach, których efektem jest uzyskanie niezbędnych pozwoleń do wzniesienia ponad 80 elektrowni wiatrowych o mocy ponad 150 MW i w znacznej mierze, aż do pełnej realizacji inwestycji. Eksploatujemy również własne urządzenia do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności elektrownie wiatrowe i urządzenia do wykorzystania energii słońca. Kompetencja zespołu i długoletnie doświadczenie zawodowe gwarantują profesjonalne opracowanie powierzonych nam zadań w zakresie powyżej wymienionych dziedzin.
d Spółki
PROMETHEUS Technik GmbH & Co. KG prowadzi nadzór techniczny własnych urządzeń i ma także pod swoją opieką urządzenia osób trzecich, przeważnie klientów, dla których spółka przeprowadziła projekty, aż do uzyskana koniecznych zezwoleń. Oprócz oprogramowania SCADA (korzystają z niego producenci urządzeń), korzystamy z samodzielnie wykonanych systemów sprawozdawczych oraz z systemów oprogramowań niezależnych od producentów urządzeń np. Rotorsoft.
PROMETHEUS Construction GmbH & Co. KG zajmuje się wszelkimi czynnościami związanymi z konkretną realizacją projektu od stworzenia infrastruktury technicznej, aż do pełnej realizacji projektów. Obejmują one zlecenie wykonania koniecznych ekspertyz odnośnie stateczności, jak również uzyskanie niezbędnych zezwoleń i specjalistycznej opieki na wszystkich etapach realizacji. Naszym zadaniem jest zachowanie przepisów BHP na miejscu budowy i dostosowanie się do wszystkich przepisów, które wynikają z prawa budowlanego w poszczególnych krajach związkowych RFN.
PROMETHEUS Planung GmbH & Co. KG zajmuje się wszystkimi zadaniami związanymi z wyszukiwaniem nowych miejsc lokalizacji dla postawienia urządzeń w celu wytwarzania przyjaznej dla środowiska energii. Poza tym Spółka ta wraz z PROMETHEUS GmbH bierze udział w procedurze uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, aż do ich uzykania. Spółka chętnie podejmuje się uzyskiwania niezbędnych pozwoleń nie tylko dla własnych projektów, ale również na zlecenia osób trzecich.
Historia
Firma PROMETHEUS GmbH została założona w 1994 roku. W pierwszych latach jej działalności zajmowała się tworzeniem warunków dla postawienia własnych elektrowni wiatrowych. Uruchomienie pierwszej elektrowni wiatrowej w 1998 roku było ważnym kamieniem milowym. Do 2000 roku do eksploatacji włączono łącznie pięć elektrowni wiatrowych, które w następnych latach wniosły istotny wkład dla wzmocnienia ekonomicznej bazy firmy. W wyniku reorganizacji firmy w 2006 roku utworzono nową strukturę z określonymi kompetencjami i specjalizację działalności dla poszczególnych spólek firmy. W 2008 roku firma PROMETHEUS rozszerza swoją działalność także za granicą poprzez założenie w Polsce kilku spółek projektowych.
Zespół
Oprócz kierownictwa w firmie PROMETHEUS GmbH zatrudnionych jest czterech etatowych inżynierów ds. realizacji projektów. Ich zakres kompetencji to budownictwo / architektura, geografia, budowa maszyn, ekonomia i prawo. Dzięki temu większość zadań możemy realizować samodzielnie. W związku z realizacją projektów za granicą mamy do dyspozycji trzech nieetatowych wspólpracowników w Polsce, którzy na miejscu zajmują się fachowym przygotowaniem projektów. Również tutaj przy ich wyborze położono szczególny nacisk na właściwy kierunek wykształcenia.
®
®
®
®
®
®
®
®
Gesellschaft für rationelle Energieanwendung und Umwelttechnik
Tel. + 49 355 70 15 22 Fax: + 49 355 70 15 45
mail@prometheus-cottbus.de www.prometheus-cottbus.de
Berliner Straße 97 03046 Cottbus